جستجو:
مشاوره و تحقیقات

 

   مرکز بازاریابی خدمات مالی با بهره گيری از اساتيد مطرح دانشگاهی و کادر مجرب متشکل از کارشناسان، متخصـصان حـرفه ای حوزه بازاريابی خدمات مالی، آماده ارائه خدمات مشاوره و نيز طراحي، اجرا و نظارت بر طرح هاي اجرايي و تحقيقاتي در موضوعات زير به کليه مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی مي باشد.

·   برنامه ريزی راهبردي و بازاريابي خدمات مالی

·   طراحی باز تعريف ساختار و فرايندهای اجرايی بازاريابی و ارتباط با مشتريان

·   راهبردها و تاکتيک های اثربخش فروش و بازاريابی محصولات و خدمات متنوع مالي

·   مديريت ارتباط مؤثر با مشتريان و افزايش رضايتمندی و وفاداری مشتريان

·    طراحی، اجرا و سنجش کانالهای ارتباطی و ابزارهای ترفيع و تبليغات

·    طراحی و اجرای تحقيقات بازار جهت تجزيه و تحليل ادراک، نگرش ها و رفتار مشتريان خدمات مالی

            و ساير حوزه هاي مرتبط با بازاريابي خدمات مالي...

 

@ COPYRIGHT 2012 Financial Services Marketing Center